2019 ඔක්තෝබර් 14 වන සඳුදා
GOසිප්
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහපුටු තරගයේ නාමයෝජනා දවසෙ පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂක........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියෙ සහයෝගය පොහොට්ටුවට දෙන්න ඕන........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවෙ ලොක්කො කස්ටියකගෙ ලොකු සාකච්ඡාවක්........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කළුතර වෙල් මන්තිරිතුමා තමන් හඳුන්වා........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෑතක පොහොට්ටුවට සැට්වුණු මන්ත්‍රී සයිස් දෙන්නෙක්........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකු මහත්තයයි බස්නාහිර පළාතෙ දේශපාලනේ.........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත බේරගන්න හදපු හාදයෝ ටික දැන් අත සාක්කුවේ දාගෙන........
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු ලොකු තැන මේ දවස්වල සමහරුන්ගෙ දුරකතන.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කොළඹට කිට්ටු දිස්ත්‍රික්කයක කටකාර ඇමැති සයිස්.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බලවත් දේශපාලන පවුලක තරුණ පුත්‍රයකුට රටේ.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුකුළත් අරන් හංසයට සැට්වෙන්න ආපු වතුකර මෑන්ට තවමත්.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලබන මහ පුටු ඡන්දෙන් පස්සෙ රටේ මහ තනතුරු........
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල අලි පාටියෙ ලොකු ලොක්කන් අතර සාද එහෙම.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය කාලෙ දේශපාලන කරණමක් ගහපු පුත්තලං.......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පුත්තලං දිසාව නියෝජනේ කරන අරුන් මංත්‍රීතුමා.......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නෙළුම් කුලුනෙ කෝටි 200ක් අතුරුදන්.......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ අපේක්ෂක අර්බුදේ ගැන තැන තැන සාකච්ඡා.......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියයි පොහොට්ටුවයි අතරේ සාකච්ඡා යන අතරතුර.......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියට සම්බන්ධ පිරිසක් පක්ෂයක් සල්ලිවලට.......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයට විරුද්ධව ඉන්න කළුගංතොට.......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30