2017 දෙසැම්බර් 11 වන සඳුදා
GOසිප්
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගුරු ගෝල සටන් රජ කාලෙ ඉඳලම තිබුණ.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ ලොකුම පවුලකට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික සහෝදරයෙක්.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියෙ කවුන්සිල් මැම්බර්කමකට මිණිපුරේ පැත්තෙන්.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියෙ නාමයෝජනා කස්ටිය කොළඹ දිසාවෙ ලැයිස්තු.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රටට වැඩ කරන්න හදලා තියන ආණ්ඩුවෙ ලොකුම සභාවක.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ ඉඳන් ඒකාබද්දෙට පනිනවා කියලා හිටපු ඇමැති.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නිවිල තිබිච්ච සයිටම් සටන ආයෙත් ඇවිලෙන්නලු යන්නෙ.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියෙ නියෝජනේ කරන දකුණෙන් පත්වුණ ආණ්ඩුවෙ බලවත්ම.......
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බලවත් ‍දේශපාලකතුමෙක් ළියගොඩ පැත්තෙ රෑ කඩේකට........
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ ලොකු මහත්තයා ගැන සැර කතාවක්.......
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ රටේ පුරවැසි බලය තර කරන්නත් සාධාරණ සමාජයක්.......
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්දෙ කස්ටියගෙ මණ්ඩලේ කචල්.......
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ගිය අඟහරුවාද අරලිය වලව්ව පැත්තට.......
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බැඳුංකරෙන් ආර්ථිකේ වගේම ආණ්ඩුවෙ ඉන්න.......
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියට කොක්කක් ගහන්න උතුරු සන්ධානෙන්......
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්දෙ කස්ටිය කොළඹ මහ නගරෙ.......
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය කාලෙ කොළඹ නගරෙට අධිපති......
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ලොකු තැනට පසුගියදා හදිසි දුරකතන.......
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දවසක ගාල්ල පැත්තෙ ඇතිවෙච්ච.......
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අත පාටියයි පොහොට්ටුවයි සමගි කරන්න.......
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00