2024 පෙබරවාරි 21 වන බදාදා
කෙළින් කතාව
 2024 පෙබරවාරි 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
පොලිසිය ගිහින් තියෙන්නේ වැරදි අයගේ අතට...
 2024 පෙබරවාරි 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
පවුල් දේශපාලනය ගැන මට තියෙනවා ලොකු අවුලක්...
 2024 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතාවලදී අපි ළඟ ගැති ප්‍රතිපත්තියක් නෑ...
 2024 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජනපතිවරණයට කලින් මහ ඡන්දයකට යාම ජනපතිතුමාට තිබෙන එකම විසඳුමයි...
 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
එදා ඡන්දෙදි තිබුණු රටේ තත්ත්වය නොවේ අද තියෙන්නේ...
 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
සන්ධාන හදන්නෙ නැතුව ආණ්ඩු හදන්න බෑ...
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
සමාජ මාධ්‍යයට මර්දනයක් නොව යම් පාලනයක් ඕනෑ...
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි සූදානම් වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයට...
 2024 ජනවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ඉස්සර වගේ බොරු කියලා දැන් මැතිවරණ දිනන්න බෑ...
 2024 ජනවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ඊළඟට බලයට එන ආණ්ඩුව සජබයි...
 2024 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
පක්ෂෙන් ඉවත් වෙන්න කාරණා කිහිපයක්ම හේතුවුණා...
 2024 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජාතික ජන බලවේගයට වමද දකුණද කියන එක අදාළ නෑ...
 2024 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජනතාව පොහොට්ටුව ගැන ලොකු විශ්වාසයකින් ඉන්නවා...
 2024 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
බදු ගහලා ගහලා මිනිස්සු හූරාගෙන කන තැනට රට වැටිලා...
 2023 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ඊළඟ ඡන්දවලදී උඩු රැවුලෙන් වැඩක් නෑ...
 2023 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි ගොඩනගන්නේ මේ රටේ පුළුල්ම සන්ධානයයි...
 2023 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි ඡන්දෙට සූදානම් වෙනවා...
 2023 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මහින්ද මහත්තයා දැන් හදන්නේ ඇඟ බේරාගන්න...
 2023 දෙසැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
බදු වැඩි නොකර ඉන්න ආණ්ඩුවට පුළුවනි...
 2023 දෙසැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මිතුරන්ගෙන් බදු අය කරන්න මේ ආණ්ඩුව බයයි...
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 පෙබරවාරි 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00