2024 අප්‍රේල් 15 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
පාලකයන් ඉස්සෙල්ලම තමන්ගෙ සහන කපාගන්න ඕනෑ...
 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
තරුණයන් රට දාලා යාම අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නයක්...
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මේ 225 යවලා අලුත් 225ක් ගෙන ඒම විසඳුමක් නොවේ...
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි කතා කරන එකත් ආණ්ඩුවට ප්‍රශ්නයක් වෙලා...
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අයවැයක් පරද්දලා ආර්ථිකය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්ද?...
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ආණ්ඩුව අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයන් අත්හැරලා යනවා නම් දෙපාරක් හිතන්න වෙයි...
 2023 ඔක්තෝබර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
රාජ්‍ය ආයතන පාඩු ඔක්කොම ජනතාවගේ කරේ තියලා...
 2023 ඔක්තෝබර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අලුත් ප්‍රශ්න අවශ්‍ය නෑ: ගැටෙනවාට වඩා එකට යන එක තමයි හොඳ...
 2023 ඔක්තෝබර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
වරදාන වරප්‍රසාදවලට පක්ෂ මාරුකිරීමට තිත තබමු...
 2023 ඔක්තෝබර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජා.ජ.බ. ප්‍රතිපත්ති ලෝකය පිළිගන්නෙ නෑ...
 2023 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි නම් ඕනෑම මැතිවරණයකට හොඳටම සූදානම්...
 2023 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අත්දැකීමෙන් දැනීමෙන් අපේ ඡන්ද දායකයෝ දැන් පාඩම් ඉගෙනගෙන...
 2023 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
පාර්ලිමේන්තුව පාසලකටත් වඩා පහළට වැටිල තිබෙන්නෙ...
 2023 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මෛත්‍රීපාල මහත්තයාට ජනාධිපතිවරණයට තව පාරක් ඉල්ලන්න පුළුවන්...
 2023 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අයි.එම්.එෆ්. එකත් එක්ක ගැටෙන්න අපි ලෑස්ති නෑ...
 2023 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මේ දේශපාලනයක් නිසා මගේ මිනිහත් මාව දාලා ගියා...
 2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අනුර කුමාරලා වර්ජන කරල රට වට්ටන්නයි හදන්නෙ...
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
රටේ ප්‍රශ්න එකපාරට විසඳන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නෙ නෑ...
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
වෙනස් මත දරණ අය එක්කත් මම ගනුදෙනු කරනවා...
 2024 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00