2023 ඔක්තෝබර් 03 වන අඟහරුවාදා
කෙළින් කතාව
 2023 මාර්තු 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අපේ තරුණ කට්ටියත් රස්සා හොයාගෙන නගරෙට යනවා...
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය කාලේ සද්ද බද්ද දාලා කෑගහලා හිටිය ගීතා කුමාරසිංහ...........
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
විදුලි බිලට, අයබදුවලට ජනතාව වෙනුවෙන් අපි සටන් කළා...
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අපි තමයි ආණ්ඩු විරෝධී අරගලය පටන් ගත්තෙ...
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මුදල් නැති රටේ මහ විශාල නිදහස් උත්සවයක් තිබ්බෙ කොහොමද?...
 2023 පෙබරවාරි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රැස්වීම්වලිනුයි පෙළපාලිවලිනුයි ඡන්ද දිනන්න පුළුවන්ද?...
 2023 පෙබරවාරි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රනිල් එක්ක රාජපක්ෂලා එක්ක ඩීල් දාන අයට මාව හිසරදයක් වෙලා...
 2023 පෙබරවාරි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අපි අරන් එන්නේ අලුත් ආකෘතියක්...
 2023 පෙබරවාරි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිවරණ දිනය බොහොම ගැටලුසහතයි...
 2023 ජනවාරි 29 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිවරණය ගැන බොරු ප්‍රචාර කරන්න එපා...
 2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මුදල් සංචිත කඩා වැටිච්ච එකට දේශපාලන විසඳුමක් නැහැ...
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්ද වෙනුවෙන්ම රැකගත් දිසාපති ධුරයට ඇප මුදල් භාරගන්න කියන එක විහිළුවක්...
 2023 ජනවාරි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රට දැන් තිබෙන්නේ යන්තම් හරි සැනසුම් සුසුමක් හෙළන්න පුළුවන් තැනක...
 2022 දෙසැම්බර් 25 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ ජනතාවට අද කෑම ටිකත් අහිමියි...
 2022 දෙසැම්බර් 18 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වත්මන් ජනාධිපතිතුමා හරියටම හරි විදියට තීරණ ගන්න කෙනෙක්...
 2022 දෙසැම්බර් 11 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුවට සහාය දෙනවා කියන්නේ හොරු රකිනවා කියන එකයි...
 2022 දෙසැම්බර් 04 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පොහොට්ටුව එක්ක ගිහිල්ලා අපි බැට කෑව...
 2022 නොවැම්බර් 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වැටෙන්න ගිය රට බේරාගන්නයි ආණ්ඩුවට ගියේ...
 2022 නොවැම්බර් 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අපේ රටේ වරායවල් තවදුරටත් රජය යටතේ තියාගන්නේ ඇයි?...
 2022 නොවැම්බර් 13 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රට බංකොළොත් කළ ආණ්ඩුවකට පුළුවන්ද රටක් හදන්න...
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00