2024 අප්‍රේල් 15 වන සඳුදා
රතු අහස
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔබ ජීවිතයේ මෙතෙක් ලැබූ.........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කමත් එක රටක.............
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාවේ දේශපාලනය ඇතුළේ........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගිම් කල්පය.........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සුනාමියක් වී ඔබ.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ ඉල්මහත් හරි සීතලයි.........
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාව ඇතුළේ ජීවත් වෙන.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඉපැරණිම තුවාලද නැවත පිරිමදින්නේ.....
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ස්ත්‍රී ලිංග, පුරුෂ ලිංගික වෙනස.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නාමයෙන් වන මුත් මලක්...........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ ලොව යම් දවසක අපි වෙන්වෙමු......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔබත් මමත් පතන්නේ අපිට විතරක්.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රෑ මැදියමේ වෑබඩ.........
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පහුගිය දවස් ටිකේම පත්තරවල......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නොසෙල්වී හිඳියි .....
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සුදු ඔසරි, නළල් පට......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:03
පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන්.......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිස් අතින් ඔබ එන්න......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අන් ලොවක් වෙත පායලා......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගෝලීයකරණය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ......