2023 නොවැම්බර් 29 වන බදාදා
රතු අහස
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අන් ලොවක් වෙත පායලා......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි ඉස්සර වැස්ස වහින්න......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ මහපුටුවේ වාඩිවෙලා...
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අහන්න හිතෙනවා.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
චීන විප්ලවයේ දස අවුරුදු සැමරුමට.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගැහැනියට පුළුවන්......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගැහැනියට පුළුවන්........
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මඩ වළක ජීවිතේ ගෙවන උන්ට ඒ මඩ වළ මහ.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මඩ වළක ජීවිතේ......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
චීනයේ වර්තමාන දියුණුවේ පදනම සකස් කරන්නේ චීන.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අතු ඉති කඩා බිමට දැම්මා.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාව ඇතුළේ ජීවත් වෙන ගොඩක් දෙනෙක්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තමන් කැමති දේ අනිකාටත් නිර්දේශ කිරීම මිනිස්........
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිතුවෙමි.... මතක......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයට.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජීවිතය පරාජය......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාළු බිහිසුණු රෑක.....
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිස් අතින් ඔබ එන්න......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ නීතිය......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඇය මගේ ලොව රජවෙලා......