2023 මාර්තු 29 වන බදාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2023 මාර්තු 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ගෙවී ගියේ යාන්තමින් හෝ සැනසුම් සුසුමක් හෙලන්නට හැකි වූ සතියකි.......
 2023 මාර්තු 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
වර්ජන, මරණ තර්ජන ගර්ජනවලින් සපිරි උණුසුම් දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය......
 2023 මාර්තු 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
රුපියල නගිද්දී ඩොලරය පල්ලම් බැස්සේය.......
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් පාලන මැතිවරණය කවදා කෙලෙස පැවැත්වේද......
 2023 මාර්තු 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිවරණ කතා අතරේම තවත් සතියක් ගෙවී ගියේය.........
 2023 පෙබරවාරි 26 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්දය කල් දමන ලෙස ඉල්ලා දැමූ නඩුව ද කල් ගියේය........
 2023 පෙබරවාරි 19 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
විලම්භීත දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය. මැතිවරණය.........
 2023 පෙබරවාරි 12 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පාර්ලිමේන්තුවේ නව සැසිවාරය ආරම්භ වීම, පුංචි ඡන්දය.........
 2023 පෙබරවාරි 05 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
කැළඹිලි සහගත දේශපාලන කාලගුණය..........
 2023 ජනවාරි 29 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් පාලන මැතිවරණය තියෙනවද නැද්ද? සතිය පුරා දස අතින් ඇසුණු එකම පැණය එයයි......
 2023 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
කතිර සටන ඇරඹෙයි ද? නරඹන්නට හැකි වෙයි ද? කල්යයි ද? තියයි ද? සමස්ත..........
 2023 ජනවාරි 15 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අප පසුගිය සතියේ අනාවැකි කී ලෙසින් මැතිවරණ.........
 2023 ජනවාරි 08 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
2023 වසරේ ප්‍රථම සතිය ගෙවී ගියේය. වසරේ පළමු දේශපාලන.........
 2023 ජනවාරි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
දේශපාලන ඕපාදූපවලින් මෙරට දේශපාලන රසික ..........
 2022 දෙසැම්බර් 25 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිවරණයක සේයා දේශපාලන කරළියේ ඇඳුණු .........
 2022 දෙසැම්බර් 18 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අය-වැය කලකෝලාහලයෙන් පසුව එතරම් දේශපාලන හැල ........
 2022 දෙසැම්බර් 11 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
දේශපාලන අහුමුළුවල කතා සාගරයකි. සමහරුන්........
 2022 දෙසැම්බර් 04 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අණවින කොඩිවින ගැටුම් වැටුම් සපිරි තවත් දේශපාලන .........
 2022 නොවැම්බර් 27 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
කතා සාද සපිරි තවත් දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය.......
 2022 නොවැම්බර් 20 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
අයවැය 2023 සතිය පුරා දේශපාලන කරළියේ.........