2024 අප්‍රේල් 15 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
සමාජ මාධ්‍යයට මර්දනයක් නොව යම් පාලනයක් ඕනෑ...
 2024 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි සූදානම් වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයට...
 2024 ජනවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ඊළඟට බලයට එන ආණ්ඩුව සජබයි...
 2024 ජනවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ඉස්සර වගේ බොරු කියලා දැන් මැතිවරණ දිනන්න බෑ...
 2024 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
පක්ෂෙන් ඉවත් වෙන්න කාරණා කිහිපයක්ම හේතුවුණා...
 2024 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජාතික ජන බලවේගයට වමද දකුණද කියන එක අදාළ නෑ...
 2024 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ජනතාව පොහොට්ටුව ගැන ලොකු විශ්වාසයකින් ඉන්නවා...
 2024 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
බදු ගහලා ගහලා මිනිස්සු හූරාගෙන කන තැනට රට වැටිලා...
 2023 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ඊළඟ ඡන්දවලදී උඩු රැවුලෙන් වැඩක් නෑ...
 2023 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි ගොඩනගන්නේ මේ රටේ පුළුල්ම සන්ධානයයි...
 2023 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මහින්ද මහත්තයා දැන් හදන්නේ ඇඟ බේරාගන්න...
 2023 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
අපි ඡන්දෙට සූදානම් වෙනවා...
 2023 දෙසැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
බදු වැඩි නොකර ඉන්න ආණ්ඩුවට පුළුවනි...
 2023 දෙසැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මිතුරන්ගෙන් බදු අය කරන්න මේ ආණ්ඩුව බයයි...
 2023 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
යළි අරගලයක් ආවොත් පක්ෂයක් හැටියට මුහුණ දෙන හැටි අපි දන්නවා...
 2023 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මේ බදු ගැහිල්ලෙන් ආණ්ඩුව ඉවරයි...
 2023 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
මේක දුප්පතාගෙන් ඇරියස් කවර් කළ අයවැයක්...
 2023 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
ඡන්දෙකට කලින් ආණ්ඩු පෙරළන්න මගේ සූදානමක් නෑ...
 2023 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
විපක්ෂ නායකයාව රකින්න සජබ මන්ත්‍රීලා එදා අටක්වත් හිටියෙ නෑ...
 2023 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
රනිල් මහත්තයා දකින හීන - කියන බොරු අපි දන්නවා...
 2024 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2024 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00