2023 සැප්තැම්බර් 26 වන අඟහරුවාදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සූර්යා තමාට සතුරු මුඨ රාශි භවනක් වූ සෙනසුරුට........
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කිසියම් ජන්මියෙකු මීන ලග්නයෙන් ජන්ම දායාදය ලබා මීන රාශිය.........
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහමණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු තමාට මිත්‍රරාශි..........
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සත්ත්වයාගේ පැවැත්ම සඳහා ආහාර මෙන්ම...........
 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැනට දවසින් දවසම ශ්‍රී ලංකාව හදිසි අනතුරු ප්‍රධාන.......
 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මනාලිය වූ සිකුරු ග්‍රහයා තමාට..........
 2020 ජනවාරි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහලොව ක්ෂණික විපර්යාස ඇතිකිරීමට සමත් වන්නා වූ නැප්චූන්.......
 2020 ජනවාරි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කැති නැකතින් - විරහා වේදනා, කළ්‍යාණ මිත්‍රයන් වෙන්වීම..........
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ පෙරළිකාර වූත් අවාසනාවන්ත........
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2020 වසරේ සිදුවන ප්‍රථම රවි මාරුව හෙවත් සූර්ය.........
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තම විවාහය ප්‍රමාද වීම පිළිබඳ බොහෝ දෙනකු ජ්‍යොතිෂවේදීන්ගෙන්.........
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කලකට පසුව උදාවුණේ අපූරුතම වර්ෂයකි........
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මනාලිය වූ සිකුරු සෙනසුරුට......
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු 2019 – 12 – 25 වැනි.......
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාහු පාථිවියේ උතුරු කොණත් කේතු දකුණු කොණත් වශයෙන්..........
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2019 වසරේ සූර්ය ග්‍රහණ හා වන්ද්‍ර ග්‍රහණ 5ක් සිදුවන........
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙම වසර තුළ අර්ධ සූර්යග්‍රහණය, පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණය........
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහමණ්ඩලයේ මනාලිය වූ සිකුරු ග්‍රහයා.......
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙදහස් දහනමයේ දෙසැම්බර් මාසයේ දහසය.......
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උසස් විභාග සමත් කර උගතුන් බවට පත් වුවද.......
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00