2023 නොවැම්බර් 29 වන බදාදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2021 නොවැම්බර් 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මෙම වසරේ සිදුවන්නා වූ අවසන් අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය ඉල් මස පසළොස්වක පෝය දින සිදුවනු ඇත.....
 2021 ඔක්තෝබර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
සෙනසුරු විශ්වයේ පාලනය අතට ගනී...
 2021 ඔක්තෝබර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහ මණඩ්ලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු සිකුරුට අයත් තුලා රාශියට 2021 ඔක්තෝබර් මස 22 වැනි කිවිදින පාන්දර 2 පසුවී......
 2021 ඔක්තෝබර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ග්‍රහලොව රජු වූ රවි තමාගේ නීච රාශි භවනය වූ සිකුරුට අයත් තුලා රාශියට 2021 ඔක්තෝබර් මස 17 වැනි......
 2021 අගෝස්තු 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
හදිසි ක්ෂණික විපත් ඇතිකරන්නා වූ යුරේනස් අඟහරුට අයත්........
 2021 ජුලි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
2021 ජූලි මස 16 වැනි ඉරුදින සවස 4 පසුවී විනාඩි 54ට රවි ග්‍රහයා තමාට මිත්‍ර රාශි භවනක් වූ සඳුට අයත් කටක රාශියට පිවිසියේය....
 2021 අප්‍රේල් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රසවත් පෝෂ්‍යදායී ආහාර නිපැයුම ඉහළට...
 2021 මාර්තු 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සුර්යා තමාට මිත්‍ර රාශි භවනක් වූ බ්‍රහස්පතිට අයත් මීන රාශියට.......
 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
1999.12.31 දින නව ශත වර්ෂය උදාවිය. එදා පිහිටි ග්‍රහ සිත්තමට........
 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2021 පෙබරවාරි මස 21 වැනි ඉරුදින සිකුරු තමාට මිත්‍ර රාශි.......
 2021 පෙබරවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මනාලිය වූ සිකුරු මෙම මාසය තුළදී........
 2021 ජනවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දෙදහස් විසි එකේ ජනවාරි මස 14 වැනිදා පෙ.ව. 8.15 වන.......
 2021 ජනවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2021 ජනවාරි මස 21 වැනි ගුරු දින පාන්දර දෙක.......
 2020 දෙසැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2021 ජනවාරි 4 වැනි සඳු දින පාන්දර 5 පසුවී විනාඩි 5ට........
 2020 දෙසැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු තමාට......
 2020 දෙසැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2020 නොවැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධිමතා වූ බුධ ග්‍රහයා තමාට සම රාශි භවනක්.......
 2020 නොවැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2020 වසරේදී සිදුවීමට නියමිත චන්ද්‍රග්‍රහණ තුනක් දැනට........
 2020 ඔක්තෝබර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බුද්ධිමතා වූ බ්‍රහස්පති තමාට.......
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු වූ රවි ග්‍රහයා තමාට නීච රාශි භවන.......