2023 සැප්තැම්බර් 24 වන ඉරිදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උසස් විභාග සමත් කර උගතුන් බවට පත් වුවද.......
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ක්ෂණික විපත් ඇති කරන්නා වූ නැප්චූන් ග්‍රහයා.........
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් පවතින අප රටේ ආණ්ඩුක්‍රම........
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කිසියම් ජන්මියකු මීන ලග්නයෙන් ජන්ම දායාදය.......
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මනාලිය වූ සිකුරු බ්‍රහස්පතිට.......
 2019 නොවැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු වූ සූර්යා තමාට මිත්‍ර රාශි භවනක්.........
 2019 නොවැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සුන්දර කාන්තාවන් තමන්ගේ ජීවිතයේ අවසන් අර්ධයේ..........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහමණ්ඩලයේ සෙන්පති වූ අඟහරු සිකුරු ග්‍රහයාට.........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහයකු නීච වනවිට අසුබ ප්‍රතිඵල ලැබෙන බව බොහෝ දෙනාගේ..........
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අද සැමතැනම අනතුරු බහුලය. වාහනයක ගමන් කරන.........
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බුද්ධිමතා වූ බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා තමාට.......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උපදින සෑම ජීවියකුටම නායකයකු විය නොහැක........
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධිමතා වූ බුධ සහ ග්‍රහ මණ්ඩලයේ.......
 2019 ඔක්තෝබර් 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බුධ ග්‍රහයා තමාට සම රාශි භවනක් වූ අඟහරුට........
 2019 ඔක්තෝබර් 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:20
වීර ක්‍රියාවල හොඳ නිපුණත්වයක් ඇති හමුදාවන්හි............
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා හා රජ වූ රවි තමාට නීච රාශි........
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විවාහය ජීවිතයක දෙවන උපත ලෙස සැලකේ.......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විවාහය පෙන්වනු ලබන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් හත්වැනි භාවයෙනි......
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මනාලිය වූ සිකුරු තමාට ස්වක්ෂෙත්‍ර......
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපතිවරණය පැවැත්වෙන 2019.11.16 වැනි දින සෙනසුරාදා........