2019 පෙබරවාරි 19 වන අඟහරුවාදා
GOසිප්
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත බේරගන්න කියලා රටේ ලොක්කට.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ එක්තරා වතුකර පක්ෂයක.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ ලොකුම දේශපාලන පවුලක රජ මඟුල් තුනක්.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කවුන්සිලේ ඉන්න මැති ඇමැතිල අතරින් මේ දවස්වල........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියෙ ලොක්කෙක්, ලොක්කෙක් කිව්වට තරුණපහේ........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ එක්තරා අමාත්‍යංශයක බිස්නස් වැඩකට.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උඩරට පළාතට සම්බන්ධ ආණ්ඩුවෙ ඉන්න දේශපාලන.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් ආණ්ඩුවේ අලුත් වැය ශීර්ෂය පසුගිය මාසේ අන්‍තිම.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ මහතැන වෙනුවෙන් පක්ෂයේ තනතුරු දරපු කට්ටියට......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දේශපාලනේටත් සම්බන්ධ වෙලා මැති ඇමැති පට්ටම් දරාපු.......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු ලොකු තැන මාස එකහමාරක් වාඩිවෙලා හිටිය.......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත්කඩේ නඩු පිට නඩු අහපු ගිය සුමානෙ......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු ලොකු තැනට දියවන්නා කවුන්සිලේ විපස්සෙ........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පක්ෂ මාරුවකට සැරසුණ වතුකර මන්තිරි උන්නැහේ.......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලිපාටියේ පොඩි අලි පැටව් දහ දෙනෙක්........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ ජ්‍යෙෂ්ඨයො කස්ටියක් අරලිය මැඳුරෙ.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ කතාව ආරංචි වුණේ රටේ ඉහළම කන්තෝරුවකින්.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලිපාටියෙ ලොකු පට්ටමක් දරණ කොළඹ.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවස්වල අලුත් ආණ්ඩුවක් හදන්න ගියාම පක්ෂ......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තමන්ට කැබිනට් පට්ටමක් නොලැබීමේ ශෝකයෙන්.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30