2018 දෙසැම්බර් 17 වන සඳුදා
GOසිප්
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එජාපයේ මන්තිරි තුන් හතර දෙනෙක් අරලිය මැඳුරෙ.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුව රැකගැනීමේ......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩු පෙරළියට.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් ආණ්ඩුවක් එනකොට.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් කැබිනට්ටුව පත් කරන්න......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල පක්ෂ......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දේශපාලනේ කලින් කලට......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය සතියේ පත්තුවෙලා ගිය ඉන්දියන් රෝ ඔත්තු සේවාව........
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වරායෙන් කෑල්ලක් අල්ලපු රටට දෙන්න යනවය කියන කතාව.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තමන්ගෙ පාටියෙ ඉහළම තනතුරට පෙරුම් පුරන ඇමැති........
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ තරුණ මන්තිරි උන්නැහේ කෙනෙකුට.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොලීසියේ ලොක්කෝ සැට් එකක් තැනක කතාවෙනවලු.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටු පාටියේ ලොක්කා මේ දවස්වල පළාත් සභා පළාත්......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු සභාවෙ ඇමැති නෝනා කෙනෙක් අලුත් පක්ෂයක්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:30
රටේ ඉන්න ලොකු තැන විවේචනය කරන ඇමැති සයිස්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි මේ කියන්නෙ ඈත පළාතක් නියෝජනේ කරන කටකාර........
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න එක්තරා පක්ෂ නායකයෙක් තැන් තැන්වල.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ ඉහළ තැන්වලට චාමර සලන ඈත පළාතක් බාරව.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30