2019 අප්‍රේල් 19 වන සිකුරාදා
GOසිප්
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ අවුරුද්දේ සිද්ධ වෙන්න යන රජ මගුල් තුනක් ගැන කතා වෙනවා........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බොහොම කාලයක් අලි පාටියට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු ඌව පළාතේ......
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කවුන්සිලේදිත් එයින් පිටතදීත් හිටපු ලොකු........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච ඈත පළාතක් නියෝජනය........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කවුන්සිලේට ටිකක් එහායින් කවුන්සිලේ මැම්බර්........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටටම තෙල් බෙදන තැන රටේ නැති හොරකම් වෙනවා කියලා.......
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ පොඩි අලි පැටවුන්ට ඇතුළෙන්ම කැපිලි.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගිය සතිඅන්තෙ දියවන්නා කවුන්සිලේ තිබුණ ව්‍යවස්ථා........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු සන්ධානෙ ජ්‍යෙෂඨයෙක් තමන් දරන පක්ෂයේ ඉහළම.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ පසුපෙළ වාඩිවෙලා ඉන්න කටකාර මන්තිරි........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල තනතුරු භාරගන්න ආණ්ඩුවට එන්න කියල.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් ඒකාබද්දෙට සැට්වෙලා ඉන්න කලින් රටේ ලොකු මහත්තය........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකුතැන නැවත මහ පුටුවේ වාඩිකරන්න අලුත් ලේකම්.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න යනවා කියන කතාව දැන් හැමතැනම.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ ලොකුම පාලන මණ්ඩලයේ රැස්වීමට මොබයිල්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඈත රටක සේවය කරන නම කියූ සැනින් හැමෝම........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්දෙ මහ පුටුව දරන හිටපු ලොකු තැනට........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නළු ඇමැතිතුමාගේ කොකේන් චෝදනාව ආයෙමත්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එක්තරා පක්ෂ නායකයෙක් ජාතික දේශපාලන නායකයෙක්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියෙන් දියවන්නා කවුන්සිලයට පත්වෙච්ච කෙනෙක්.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30