2021 සැප්තැම්බර් 26 වන ඉරිදා
GOසිප්
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ජනතාවට ඇතුළු වීම තහනම් වන ජීවියට අයත් සංවේදී වනාන්තරයකට බලෙන් ඇතුළු වී තහනම් වැඩ කරපු......
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩු හදපු බුලත් කොළ පාටිය පණගන්වන්න පරණ ලොකු තැන ලොකූ උත්සාහයක් ගන්නවා......
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අධ්‍යාපන අංසයට සම්බන්ධ ඉහළම නිලධාරියෙක් ගෙදර යවන්න තීන්දු කරලලු......
 2021 සැප්තැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ලබන ඡන්දයෙදී රටේ නායක සටනට ඉදිරිපත් වෙයි කියලා හිතපු කෙනෙක් ලබන පාර එන්නෙ නෑලු......
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩු පක්ෂයේ ලැයිස්තු මන්ත්‍රී පට්ටමක් පුරප්පාඩු........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රටේ මිනිස්සු වේල් දෙකක් කාලා ඉන්න ඕන කියලා.........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අපේ රටේ හාල් වෙළෙඳාමෙන් රජවෙලා ඉන්නෙ තමන්.........
 2021 සැප්තැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොකු තැන කිව්වනේ ආණ්ඩුව........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දුරකථන පාටියේ ලොකු තැනගේ ඉතාම ළඟින්ම ඉන්නේ............
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ඉඩම්වලට සම්බන්ධ ආණ්ඩුවෙ එක්තරා කොමිසමක...........
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පුලතිසිපුරේ මංතීරු හුටපටේ නැගලම යන්න පටන්.......
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
පහුගිය දවස්වල සීනි හංගපු අය පස්සේ ගිය ආණ්ඩුව..........
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුව රාජසන්තක කරපු සීනි කන්ටේනර්........
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
දේශපාලනේ කෙළ පැමිණි ජේ.ආර්. උන්නැහේගෙ නම.........
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ කට්ටියක් මේ දවස්වල ඉන්නේ රුසියාවෙලු..........
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
අත පාටියේ බහුතර කට්ටියගෙන් යෝජනාව තියෙන්නේ.......
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
මේක ගල් ප්‍රශ්නයක්. ගල් කිව්වම අක්කර......
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
ආණ්ඩුවේ ඉන්න කටකාර ඇමැතිතුමත්, පිවිතුරු......
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
උන්නැහේ මේ රටේ ඉන්න සුප්‍රකට දොස්තර......
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
රජරට පළාතෙ එක් දිස්ත්‍රික්කෙක රාජයෝග........
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 අගෝස්තු 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00
 2021 සැප්තැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 10:00