2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකේ වෙනසට........
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුඩු ලැයිස්තුව මට ලැබුණේ නැ.........
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගටම දේශපාලන පුවත් ඔස්සේ........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර දේශපාලන ප්‍රශ්න විසඳාගැනීම.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වතු කම්කරු වැටුප් ගිවිසුමට...........
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වසර මැතිවරණ වසරක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින්........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ව්‍යවස්ථා යෝජනා ගැන........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පදවි ප්‍රාප්ති සමරුව.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී.ල.නි.ප සංවිධායක........
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
‘ඔස්කාර්’ කියන්නේ ලෝකයේ.......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එ.ජා.ප.ය නැවතත් ජාතික..........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අගමැති දිව්රුම දෙදෙනකුට තහනම්..........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එ.ජා.ප.ය ජන බලය පෙන්වන්න සූදානම්.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සතිය ආරම්භයේදීම........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති තුරුම්පු ඇදීම......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කිසිදු විසඳුමකින් තොරව......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ සතියේ මුළු රටේම අවධානය යොමුව තිබුණේ අලුත්කඩේ.......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බහුතරය පෙන්වන තුරු......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වෙල්ගම කියන දේ ගණන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යහපාලන ආණ්ඩුවේ......
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30