2020 ජනවාරි 24 වන සිකුරාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති කැබිනට්ටුවේදී මංගලට..........
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ත්‍රස්ත පනතට මහින්දගෙන්.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල්ට ජනපතිගෙන් ග්‍රීන් ලයිට්.........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති වැය ශීර්ෂය.........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්ධ අයවැයට........
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකේ වෙනසට........
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුඩු ලැයිස්තුව මට ලැබුණේ නැ.........
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගටම දේශපාලන පුවත් ඔස්සේ........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර දේශපාලන ප්‍රශ්න විසඳාගැනීම.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වතු කම්කරු වැටුප් ගිවිසුමට...........
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වසර මැතිවරණ වසරක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින්........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ව්‍යවස්ථා යෝජනා ගැන........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පදවි ප්‍රාප්ති සමරුව.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී.ල.නි.ප සංවිධායක........
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
‘ඔස්කාර්’ කියන්නේ ලෝකයේ.......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එ.ජා.ප.ය නැවතත් ජාතික..........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අගමැති දිව්රුම දෙදෙනකුට තහනම්..........
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එ.ජා.ප.ය ජන බලය පෙන්වන්න සූදානම්.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සතිය ආරම්භයේදීම........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපති තුරුම්පු ඇදීම......
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:07