2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා
බූමරංගය
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මට දෙපැත්තෙන්ම......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාව අැතුළට.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පැන්නොත් මල්.......
 2018 දෙසැම්බර් 07 වන සිකුරාදා, ප.ව. 08:24
පිස්සො කවුද.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගටම වලි තිබුණනම්.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අර පැනපු එවුන්ට.......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දීපු චෙක් එක......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හැම ඒකාම මන්ත්‍රී......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වැටුප් දීමනා.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තුන් හතර පාර......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හැමෝම මිල සූත්‍රෙ.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2015 ජනවාරි 8......
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කුලේ......
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔතන අැමති.......
 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
ලෙවකාල මදි.......
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පාන් පරිප්පු.......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අපි පාටි දානව.......
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ලොක්කට ඡන්ද.......
 2018 අගෝස්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔය කියන විදියට......
 2018 අගෝස්තු 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
අපිට ඕන මේක.......
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00