2023 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා
බූමරංගය
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
රට සවාරි කැන්සල්........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බොඩිගාඩ්ල බෝම්බ.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපිට කවුන්සිලේ......
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රඟපෑමේ.......
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙපැත්තෙම අපේක්ෂකයෝ........
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි බදු ඉතිහාසෙ........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වැඩ පරක්කු වෙන්නෙ.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලොක්ක එක්ක තුන්........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කස ගැහුව........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විප්ලවේ සිනාවෙන්.......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සුපිරි අයවැයක්......
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකෙත් අහෝසි.......
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හොරකම සුළු වැරදි.......
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙහේ වගේ ඩුබායි.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලිස්ට් එකෙන්.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මන්ත්‍රි පුටුවෙ.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පෙරහැරේ යන එවුන්......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රිමෝට් කිව්වට......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපිට දැන් තියෙන්නෙ.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මගේ දුක......
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00