2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා

රාජ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතනයක් ජනපති යටතට?

 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 397

දේශපාලන වාර්තාකරු I

දැනට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති රාජ්‍ය විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතනයක් ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගැනීමේ සූදානමක් ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පසුගිය දිනවල ජනාධිපතිවරයාට අදාළව එම මාධ්‍ය ආයතනය සිදුකළ කිසියම් ප්‍රවෘත්ති විකාශයක් හා දේශපාලන සාකච්ඡාවක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය සඳහා මෙම පවරාගැනීම සිදුවනු ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග කියයි. ෙම් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා අදාළ මාධ්‍ය ආයතනයේ සභාපතිවරියට දැඩිලෙස දොස්පවරා තිබිණි.

 2020 මැයි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00