2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා

බූමරංගය

 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 100

 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:07
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30