2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා

එන්න - ඔබ

 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 77

හිස් අතින් ඔබ එන්න
දෝර ගලනා ආදරේ - කීරි ගැහෙනා වේදනා
නැතිව ඇවිදින් යන්න
හිස් අතින් ඔබ එන්න

ඉකි ගැහෙන හදවතක ඇති බර මනින්න
නෙත් අගින් හැලෙනා කදුළු කැට ගනින්න
හිස් අතින් ඔබ එන්න
එපා හිත සනසන්න - එපා නෙතු පිසලන්න
කිසිත් නොකියා ඉන්න

අඳුරු හවසක දැනෙන පාළුව විඳින්න
රෑහි නාදෙට පිපෙන හිරිගඬු බලන්න
හිස් අතින් ඔබ එන්න
එපා කිසිවක් දෙන්න - එපා කිසිවක් ගන්න
හිස් අතින් ඔබ යන්න

තුෂාර විතාරණ

 2023 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00