2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා

නොසෙල්වී හිඳියි වැල් පාලම

 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 221

නොසෙල්වී හිඳියි 
වැල් පාලම 
මිහිදුමක සඟවා 
ප්‍රපාතය ගැඹුර...

►විහඟ සත්සර