2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා

පිංවන්තියේ

 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 72

අන් ලොවක් වෙත පායලා
ඇගේ පුන්සඳ හිනැහුණා
අව සඳක් මට පෙන්වලා
සැණින් ඉවතට ඉගිලුණා

ඔබට මා දුන් දුක් සුසුම්
පාව යාවිද යළි ඉතින්
කමන්නට ආ මුත් සොවින්
සොමි සඳක් වැනි වත දකිම්

කෙලෙස් සයුරින් අත් මිදී
යන මඟට ඔබ නොම සැලී
එකතු වන්නට හිත හැදී
මේ ලොවේ මට පිං මදී...

අසංක ගයාන් අබේසිංහ

 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 21 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 28 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 ජුනි 04 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00
 2023 මැයි 14 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 06:00