2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා

ආදරණීය යාළුකම

 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 161

ආදරයක් නොවුණ යහළුකමක්...
යාළුකමෙන් එපිට ආදරයක්...
සති මාස කතා නොකළත්...
හදවට දැනුණා...
යහළුවා  නුඹයි...
ආදරයද නුඹමයි...

මනුජය  තෙන්නකෝන්