2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා

සංජීව මිනීමැරුම් 39ක වගකීම ගනී!

 2023 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:04 326

I ගයාන් ගාල්ලගේ

තම කල්ලිය විසින් රට පුරාම මිනීමැරුම් 39 ක සංඛ්‍යාවක් පසුගිය කාලය පුරා සිදු කර ඇති බවට ගණේමුල්ල සංජීවගේ ප්‍රකාශ මත තහවුරු වී ඇතැයි මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරනු ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

ඒ සියල්ල සංජීවගේ අනුදැනුම මත සිදුවූ දේවල් බවත්, ඇතැම් ඒවා පළිගැනීම් බවත්, සමහර ඒවා කොන්ත්‍රාත් බවත් එම පරීක්ෂණවලදී තහවුරු වී ඇත.

මේ වන විට සංජීව බස්නාහිර පළාත් උතුරු අපරාධ කොට්ඨාසය තුළ රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරමින් සිටියි.

 2023 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:04
 2023 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:00
 2023 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:03
 2023 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 02:02