2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා

එකම කෙනා

 2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 123

කඳුල....
මං හරි ආදරෙයි උඹට....
කවදාවත්ම
මාව අතනොහරින
එකම කෙනා .........
උඹ!

රජිතා අබේසිංහ

 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30