2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා

එකම කෙනා

 2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 129

කඳුල....
මං හරි ආදරෙයි උඹට....
කවදාවත්ම
මාව අතනොහරින
එකම කෙනා .........
උඹ!

රජිතා අබේසිංහ

 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30