2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා

බූමරංගය

 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 71

 2018 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 පෙබරවාරි 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00