2017 අගෝස්තු 16 වන බදාදා

 2017 අගෝස්තු 16 වන බදාදා, ප.ව. 10:43 
 2017 ජුලි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුලි 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 අගෝස්තු 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00