2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා

ලෝකේ මුල්ම සූරියබල පාර

 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 05:44 90

ලෝටොරෝවර් නමැති නොර්මැණ්ඩ් ටවුමේ මාර්ග ආලෝකකරණයට බලශක්තිය ලබාගැනීම සඳහා මහමඟ අතුරා ඇති සූර්ය පැනල යොදාගැනීමට කටයුතු කර තිබේ. කයේ මුල්ම සූර්ය බලශක්ති උත්පාදනයට යොදාගන්නා මාර්ගය තැනීමට ඉතාලිය සමත්ව තිබේ. ඉතාලියේ 

වර්ග අඩි 30,000ක් පුරා කිලෝමීටරයක් දුරට මෙහි සූර්ය පැනල අතුරා ඇත. මෙය ඉතාලියේ පරිසර අමාත්‍යංශයේ ව්‍යාපෘතියකි. මහමඟ වෙනුවට වොට්මඟ Watt Way යන නම යොදා ඇති මේ අපූරු හඳුන්වාදීම වසර හතරක කාලයක් තුළදී රටපුරාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පරිසර ඇමැතිනී සෙගෝලින් රෝයල් කියා තිබුණි.

 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00