2017 ජනවාරි 20 වන සිකුරාදා

අල - අවුරුද්ද

 2016 දෙසැම්බර් 23 වන සිකුරාදා, ප.ව. 08:00 82

 

අවුරුද්දේ තුන්වේලටම අල විතරලු: දවසකට කිලෝ 3-4ක් කාලා

ඕස්ට්‍රේලියානු ඇන්ඩෘ ටේලර්ගේ බරත් රාත්තල් 100ක් බැහැලා.

හන්දිරුදාව, නින්ද නොයාම, මානසික පීඩාව, මත්පැන් ඇබ්බැහිය කොහෙන් ගියාද නැතිලු!

නරක කොලෙස්ටරෝල්, වැඩි සීනි අඩුවෙලා. අධි රුධිර පීඩනයත් ආගිය අතක් නැහැයිලු.

 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:10
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00