2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා

ඇමැතිගෙ කෑමබිල

 2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 912

සීතල පළාතකින් කවුන්සිලේට පත්වෙලා තමන්ගෙම පක්ෂයෙ නායකයා හැටියට ඉන්න ඇමැති සයිස් මහත්තයෙකුගෙ කෑම බිලක කතාවක් එළියට ඇදිලා....

උන්නැහේගෙ ආයතනෙකින් දියත් කරපු එක්තරා විශේෂ ව්‍යාපෘතියක උත්සවය තිබුණු දවසෙ ඇමැති තැනගෙ දවල් කෑම බීම රුපියල් ලක්ෂ 1 ½ක් විතරලු. මේ කතාව ආරංචි වුණු එක්තරා කෙනෙක් රජයේ තොරතුරැ දැනගැනීමේ පනත යටතෙ ඒ ගැන තොරතුරැ ඉල්ලුවම මේ ලක්ෂ එකහමාරෙ දවල්කෑම බිලේ විස්තර ලැබිලා.

කොහොම හරි ඊටපස්සෙ මේක  එක්තරා මාධ්‍යයකින් පළවෙලා ඇමැතිතැනට ආණ්ඩුවෙ ලොකුතැන්වලින් බැණුම් කෝටියයිලු... 

මේ සිද්ධිය ගැන මල පැනපු ඇමැති තැන තොරතුරැ පනත යටතෙ මේකෙ විස්තර අරන් ප්‍රසිද්ධ කරපු පුද්ගලයට කතා කරලා දරැණු වාග් සංග්‍රහයක් කළාලු. ඒ සංග්‍රහය ලබපු තැනැත්තත් නිකම් නොයිද ඊට වඩා සැරේට උත්තර දීලා සිද්ධිය ප්‍රසිද්ධියේම පත්තු කරන්නලු යන්නෙ.

 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30