2017 දෙසැම්බර් 13 වන බදාදා

 2017 දෙසැම්බර් 13 වන බදාදා, පෙ.ව. 03:15