2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා

එජාප මන්ත්‍රීන්ගෙන් මහජන පෙත්සමක්

 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 228

ගයාන් ගාල්ලගේ l

නැවත රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා පිළිගන්නා තෙක් නව ආණ්ඩුවට එරෙහිව වීදිබැස මහජන පෙත්සමක් අත්සන් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් සහ නගර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් උද්ඝෝෂණ, ජනතා විරෝධතා, රැස්වීම් පවත්වා මහජන පෙත්සම අත්සන් කිරීමට මන්ත්‍රීවරු කටයුතු කරති.

අත්සන් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එකී පෙත්සම කථානායකවරයාටත්, ජනාධිපතිවරයාටත් ලබාදීමට නියමිතව ඇත.

 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30