2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා

ආණ්ඩුවේ වසර තුනට නීලහරිත ගම්පෙරළිය

 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 41

I රජිත ජාගොඩ ආරච්චි

වත්මන් රජයට වසර තුනක් පිරීම නිමිත්තෙන් ‘නීල හරිත ගම්පෙරළිය’ නමින් නව වැඩසටහනක් හඳුන්වාදීමට නියමිතය. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ අදහසක් අනුව ක්‍රියාවට නැංවෙන සංවර්ධන ප්‍රදර්ශනයක් වන මෙය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සංවිධානය කිරීමට යෝජනා වී ඇත.

ඒ අනුව ලබන අගෝස්තු 16 වැනිදා පළමු ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන අතර ඉන් අනතුරුව සෑම මසකදීම එක් දිස්ත්‍රික්කයක් තෝරාගනිමින් එය පවත්වනු ඇත. ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව නව ව්‍යාපාරික ණය ක්‍රම හඳුන්වාදීම, පාලම්, බොක්කු හා වැව් නිර්මාණය කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ආදී වැඩසටහන් ද ක්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ සැලසුම වී තිබේ.

මෙම වැඩපිළිවෙළ වෙනුවෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් කෝටි 8000ක මුදලක් වෙන් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

 

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30