2020 නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා

ආණ්ඩුව ධීවර ප්‍රජාව අමතක කරලා

 2020 නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 60

I හසිත් අංජන

ඉදිරි කාලයේ ලැබීමට නියමිත මාළු අස්වැන්න අලෙවි කිරීමට නොහැකි වුවහොත් ධීවර කර්මාන්තයේ නියුතු බොහෝ දෙනෙක් ඉන් ඉවත්වනු ඇතැයි ජාතික ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු හර්මන් කුමාර මහතා දේශයට කීය.

කොරෝනා රෝගයෙන් බැටකන ධීවර ප්‍රජාව වෙනුවෙන් රජය තවමත් නිසි වැඩපිළිවෙළක් සකසා නොමැති බව ජාතික ධීවර සහයෝගිත ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

රජය එම මාළු අස්වැන්න මිලදී ගෙන ගබඩා කිරීමට සුදුසු පියවර දැන්ම ගතයුතු බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් පැවසීය.

 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00