2017 මාර්තු 18 වන සෙනසුරාදා

විදේශ ණය නවතී?

 2017 මාර්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 155


ගෙවීමට අැති අධික ණයබර නිසා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විදේශ ණය ගැනීම ආණ්ඩුව විසින් අත්හිටුවා ඇතැයි දේශයට වාර්තා වෙයි. ණය අත්හිටුවීමට බලපෑ තවත් හේතුවක් වන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි ණය සීමාවක් පනවා තිබීමයි.

මූල්‍ය අරමුදලේ ණය සීමාව ඉක්මවා තවදුරටත් ණය ලබා ගතහොත් ආණ්ඩුවේ අයවැය හිඟය 2017 වසර සඳහා 4.7%ක මට්ටමේ පවත්වාගත නොහැකි බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිර්දේශය වී තිබේ. ආණ්ඩුවේ ආර්ථික කවුන්සිලය විදේශ ණයගැනීම් අත්හිටුවීමට තීන්දු කිරීම නිසා යෝජිත අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති ආදී ප්‍රධාන පෙළේ සංවර්ධන කටයුතු ගණනාවක් ප්‍රතිපාදන ලැබෙනතුරැ ක්‍රියාත්මක නොකෙරෙනු ඇතැයි සඳහන්ය. දඹුල්ල හා රැවන්පුර අධිවේගී මාර්ග මෙම ව්‍යාපෘති අතර වන බව කියැවේ.

I ව්‍යාපාරික වාර්තාකරු

 

 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00