2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා

බුද්ධි අංශයේ පෙරළියක් හමුදාව සමඟ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම්

 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 1052

I ගයාන් ගාල්ලගේ

දැනට රටේ ක්‍රියාත්මක සියලුම බුද්ධි අංශ යුද හමුදා බුද්ධි අංශය සමඟ ඒකාබද්ධව මෙහෙයුම් සිදුකිරීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තීරණයක් ගෙන තිබේ. විශේෂයෙන් රාජ්‍ය බුද්ධි ඒකකය, ජාතික බුද්ධි කාර්යංශය, බස්නාහිර බුද්ධි කොට්ඨාසය යන ආයතන තුන ඒකාබද්ධ කොට එම බුද්ධි අංශවල තොරතුරු යුද හමුදා බුද්ධි අංශය හරහා විශ්ලේෂණය කොට පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ සැලසුමයි. පසුගිය කාලයේ බුද්ධි තොරතුරු නිවැරදි ලෙස හඳුනාගන්නටත් නිවැරදි ලෙස විශ්ලේෂණය කරන්නටත් නොහැකි වීම හේතුවෙන් විශාල ගැටලු පැන නැගුණු බවට අනාවරණය වීම නිසා යුද්ධයේදී සහ ඉන්පසුවත් ජාතික ආරක්ෂාව විෂයෙහි විශාල වැඩ කොටසක් සිදුකළ යුද හමුදා බුද්ධි අංශය සමඟ සෙසු බුද්ධි අංශ ඒකාබද්ධ කිරීමට තිරණය කර තිබේ.

 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00