2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා

පළාත් සභා 3ක ඡන්ද මේ වසරේ

 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 16

 

මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී පළාත් සභා තුනක නිල කාලය හමාර වන බැවින් එම පළාත් සභා සඳහා මැතිවරණ පැවැත්වීමට නියමිතය.

සැප්තැම්බරයේ නිල කාලය හමාර වන්නේ උතුරුමැද - සබරගමුව සහ නැගෙනහිර පළාත් සභාවන්හිය.

පළාත් සභා මැතිවරණ නීතිය අනුව මෙම මැතිවරණ කල් දැමීමට හැකියාවක් නැත. එබැවින් දැනටමත් එ.ජා.පය ශ්‍රී.ල.නි.පය හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයද පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා මූලික සංවිධාන කටයුතු ආරම්භ කර ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.

සංජීවිකා සමරතුංග I

 

 2017 පෙබරවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 පෙබරවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 පෙබරවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 පෙබරවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00