2018 සැප්තැම්බර් 24 වන සඳුදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නිතර සිදුවන ග්‍රහයන්ගේ චලන ස්වභාවය ජීවීන්ගේ පැවැත්ම.......
 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙම වකවානුව අප රටට මෙන්ම ලෝකයාට ද ඉතා අයහපත්........
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආයුර්වේදයට අනුව සූදුරු රසකාරකයක් මෙන්ම ඖෂධයක්.......
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 සැප්තැම්බර් 19 වන බුධ දින පාන්දර 4.16ට ග්‍රහ මණ්ඩලයේ.......
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දරුවකුට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නට අද දෙමාපියන්......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අද විවාහ......
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අගෝස්තු මාසයෙන් පටන්ගෙන රට පුරා අයහපත්.......
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 සැප්තැම්බර් මස 2 වන රවි දින රාත්‍රී 9.03ට.......
 2018 අගෝස්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අපි කවුරුත්......
 2018 අගෝස්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමාගේ රජ භවන......
 2018 අගෝස්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දෙදහස් විස්සේ ප්‍රථම පුරවැසියා වීම සඳහා දැනට......
 2018 අගෝස්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තමාට සතුරු රාශියක ගමන් කරමින් සිටින බුධ ග්‍රහයා.......
 2018 අගෝස්තු 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහලොව රජු වන රවි තමාගේම රාශි භවන වූ සිංහ.......
 2018 අගෝස්තු 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බොහෝ අය සිතනවා ඇත්තේ සිකුරු ග්‍රහයා යහපත්.......
 2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සාමාන්‍යයෙන් අඟහරු ග්‍රහයා කිසියම් රාශියක ගමන්..........
 2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 අගෝස්තු මස 7 වැනි කුජ දින ග්‍රහ........
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 අගෝස්තු මස පළමුවැනි බුධ දින ග්‍රහලොව........
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අගෝස්තු මස 5 ඉරිදා පැවැත්වෙන 5 වසර.......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නැවත දෛවයේ කුරිරු සරදමක් ශ්‍රී ලංකාව ලක්වෙමින්.......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00