2019 ඔක්තෝබර් 14 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයෙක් වසර ගණනාවකට..........
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් ජනාධිපතිවරණය කට ළඟට ඇවිල්ලා............
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
1965 මහ මැතිවරණයෙන් ඩඩ්ලි සේනානායක මහතා බලයට...........
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සාම්ප්‍රදායික ඡන්දවලින් මේ පාර දිනන්න බෑ..........
 2019 සැප්තැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයට කලින් පළාත්............
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපතිතුමා සහ සජිත් එකතු.......
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපේ පක්ෂයේ දිනන්න පුළුවන්...........
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ල.නි.පය විනාශ වෙනවා දකින්න........
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආර්ථිකය වැටිලා නම් පඩි වැඩි කරන්නෙ.........
 2019 අගෝස්තු 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවට එන අය තොරණ ගහලා පිළිගන්නවා........
 2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොදු අපේක්ෂකයකු ගැන අපේ විශ්වාසයක්........
 2019 අගෝස්තු 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජපක්ෂවරුන්ට මඩ ගහන්නේ රටට ආදරේ නැති අයයි..............
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:52
ලෝක විනාශයක් වුණේ නැත්නම්.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා ආණ්ඩුව විශ්වාසභංගය කියන අභියෝගය.........
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
21 පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත්කර ඇති........
 2019 ජුනි 28 වන සිකුරාදා, ප.ව. 07:31
21දා පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක දේශපාලන ලෝකයේ...........
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයත් එක්ක........
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අරාබි භාෂාව ලංකාවට..........
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උපවාසයක් කරලා මේ වෙනකොට.........
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30