2019 අප්‍රේල් 21 වන ඉරිදා
කෙළින් කතාව
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජවිපෙ ඇඟේ ගාගෙන හලාගෙන...............
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හයෙන් පහේ තුනෙන්.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතාව ඉල්ලන්නෙ දිනන අපේක්ෂකයෙක්...........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිතුමාට විධායක බලය...........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෛත්‍රීපාල මහත්තයා..........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තය ජනාධිපතිකම.........
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් රටට ඕනෑ මහ මැතිවරණයක්..........
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිතුමා අපට ලොකුවට කැපිල්ල දානවා........
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයට වඩා........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2015 හදාගත්තු ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිල.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යූ.ඇන්.පී. කාරයො.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජපක්ෂවරු හැමෝටම මම කඩේ යන්නෙ නෑ......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි ඉල්ලන්නේ තනතුරු නොවේ.........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හොඳම ඡන්ද පදනම......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔය කතාව පිටුපස්සේ චන්ද්‍රිකා .......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දුම් අල්ල අල්ල ඉන්නෙ..........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි වැරදි වැඩ කළානම්.............
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරීම.........
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල් මහත්තයගේ.........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30