2019 නොවැම්බර් 18 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2019 නොවැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය කියනවා බුද්ධ දේශනාවට අනුව...........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් වෙනසකට ජනතාව කැමතියි..............
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නඩු අහන්න ප්‍රමාද වුණාට කාටවත් වරදින්.........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ස්වකීය ප්‍රතිපත්ති හා අනාගත වැඩපිළිවෙළ විස්තර කරමින්............
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වසර 20කට පසුවයි ජනාධිපතිවරණයකට අපේක්ෂකයෙක්.........
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයෙක් වසර ගණනාවකට..........
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් ජනාධිපතිවරණය කට ළඟට ඇවිල්ලා............
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
1965 මහ මැතිවරණයෙන් ඩඩ්ලි සේනානායක මහතා බලයට...........
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සාම්ප්‍රදායික ඡන්දවලින් මේ පාර දිනන්න බෑ..........
 2019 සැප්තැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයට කලින් පළාත්............
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපතිතුමා සහ සජිත් එකතු.......
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපේ පක්ෂයේ දිනන්න පුළුවන්...........
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ල.නි.පය විනාශ වෙනවා දකින්න........
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආර්ථිකය වැටිලා නම් පඩි වැඩි කරන්නෙ.........
 2019 අගෝස්තු 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවට එන අය තොරණ ගහලා පිළිගන්නවා........
 2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොදු අපේක්ෂකයකු ගැන අපේ විශ්වාසයක්........
 2019 අගෝස්තු 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජපක්ෂවරුන්ට මඩ ගහන්නේ රටට ආදරේ නැති අයයි..............
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:52
ලෝක විනාශයක් වුණේ නැත්නම්.......
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30