2019 ජුනි 18 වන අඟහරුවාදා
බූමරංගය
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ලොක්කට ඡන්ද.......
 2018 අගෝස්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔය කියන විදියට......
 2018 අගෝස්තු 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
අපිට ඕන මේක.......
 2018 අගෝස්තු 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විපක්ෂනායක අණ......
 2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රාජයෝගයක් තියෙනව.......
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මුන්ට ඡන්ද බලේ......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තව ටික දවසකින්......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මුන් එල්ලුවොත්.......
 2018 ජුලි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අපේ මාධ්‍ය නංගිල.......
 2018 ජුනි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නෑ මචං රට......
 2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එතුමට එළවන්න......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්ද වලට සල්ලි.......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කේස් පත්තු වෙනකොට......
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මාධ්‍ය ගෙන්නල.......
 2018 මැයි 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේක උඹල.......
 2018 මැයි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ස්වාධීන කොමිෂන්......
 2018 මැයි 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහින්ද මහත්තය.......
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පන්දමක් අල්ලන්න.......
 2018 අප්‍රේල් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විධායක අහෝසියෙන්.......
 2018 අප්‍රේල් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒ පක්ෂෙ විපක්ෂ......
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30