2019 ජුලි 23 වන අඟහරුවාදා
බූමරංගය
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නාන තරගයක්ද.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එංගලන්තෙන් කුණු...
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සමහරු කියන්නෙ.......
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොක්ක තෝරන රේස් එක.......
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඇමැතිකං එපා කියපු.......
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පරිසරේ බේරගන්ඩලු.......
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඇෆ්ගනිස්ථානයවත්.......
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බොරුවට බයවෙන්න.......
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
රට සවාරි කැන්සල්........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බොඩිගාඩ්ල බෝම්බ.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපිට කවුන්සිලේ......
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රඟපෑමේ.......
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙපැත්තෙම අපේක්ෂකයෝ........
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි බදු ඉතිහාසෙ........
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වැඩ පරක්කු වෙන්නෙ.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලොක්ක එක්ක තුන්........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කස ගැහුව........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විප්ලවේ සිනාවෙන්.......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සුපිරි අයවැයක්......
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකෙත් අහෝසි.......
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30