2019 මාර්තු 26 වන අඟහරුවාදා
බූමරංගය
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කස ගැහුව........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විප්ලවේ සිනාවෙන්.......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සුපිරි අයවැයක්......
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකෙත් අහෝසි.......
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හොරකම සුළු වැරදි.......
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙහේ වගේ ඩුබායි.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලිස්ට් එකෙන්.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මන්ත්‍රි පුටුවෙ.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පෙරහැරේ යන එවුන්......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රිමෝට් කිව්වට......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපිට දැන් තියෙන්නෙ.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මගේ දුක......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මට දෙපැත්තෙන්ම......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාව අැතුළට.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පැන්නොත් මල්.......
 2018 දෙසැම්බර් 07 වන සිකුරාදා, ප.ව. 08:24
පිස්සො කවුද.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගටම වලි තිබුණනම්.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අර පැනපු එවුන්ට.......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දීපු චෙක් එක......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හැම ඒකාම මන්ත්‍රී......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30