2019 සැප්තැම්බර් 18 වන බදාදා
Irida Vigrahaya
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනපතිතුමා සහ සජිත් එකතු.......
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අද (15) සිට මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරණය.......
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙරටට ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වාදීම සඳහා.......
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විශ්ව බලෙන් ලෙඩ.......
 2019 සැප්තැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයේ මූලික පියවර ඉදිරි දිනවලදී......
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපේ පක්ෂයේ දිනන්න පුළුවන්...........
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයක් තවම ප්‍රකාශයට පත්කර නැ........
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු පළා.......
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දිනවල රටේ බොහෝදෙනකුට ප්‍රධාන මාතෘකාව වී ඇත්තේ.......
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරග කිරීමට අපේක්ෂකයකු........
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ ඡන්ද කාලය ආසන්නයේ විනය පරීක්ෂණ.......
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජාතික ආරක්ෂාව රුකීම පිළිබඳව සෑම දේශපාලනඥයකුම.......
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාව දන්සල් ගැන කප් ගැසූ රටකි. එහි හොඳ පැත්තක් තිබේ........
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ල.නි.පය විනාශ වෙනවා දකින්න........
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියයි.......
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 07:38
යුද්ධ කරන හමුදාවෙ........
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආර්ථිකය වැටිලා නම් පඩි වැඩි කරන්නෙ.........
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මීළඟ ජනාධිපතිවරණය සඳහා වන සූදානමත්, සූදානමක්.......
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ලංකාවත් සමඟ අත්සන් කිරීමට නියමිතව තිබූ මත......
 2019 අගෝස්තු 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වෙන්නප්පුව, ලුණුවිල සීනෝර් හන්දිය ගැන පසුගියදා........
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30