2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා
Irida Vigrahaya
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජපක්ෂවරු හැමෝටම මම කඩේ යන්නෙ නෑ......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කොළඹ දේශපාලනය දිගින් දිගටම පවතින්නේ......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා මැතිවරණ.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පෙරහැරේ යන එවුන්......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල ලංකාවේ මාතෘකාව සේනා දළඹුවා බවට.......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය කෙනකුගේ පෞද්ගලික දෙයක්.......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි ඉල්ලන්නේ තනතුරු නොවේ.........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රිමෝට් කිව්වට......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපේ රටේ බොහොමයක් පොදු මාතෘකා බොහෝ විට අවසන්.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හොඳම ඡන්ද පදනම......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ පැවැති දේශපාලන අවුල් සහගත බව තවම.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපිට දැන් තියෙන්නෙ.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ ආණ්ඩුවක් බලයට පත්වෙන විට ඒ ගැන විශේෂයෙන්........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2019 අවුරුද්ද ලබන විටම එය මැතිවරණ වසරක් බව ප්‍රකාශයට........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මගේ දුක......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපේ රටේ මේ දිනවල පවතින ලොකුම ප්‍රශ්නය කුමක්දැයි විමසුවොත්........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔය කතාව පිටුපස්සේ චන්ද්‍රිකා .......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දුම් අල්ල අල්ල ඉන්නෙ..........
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දේශපාලන පොරපිටියේ එකදිගට පෙරළී ගිය බාල්දිවලට.......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මට දෙපැත්තෙන්ම......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30