2019 ජනවාරි 16 වන බදාදා
Irida Vigrahaya
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හොඳම ඡන්ද පදනම......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ පැවැති දේශපාලන අවුල් සහගත බව තවම.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපිට දැන් තියෙන්නෙ.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ ආණ්ඩුවක් බලයට පත්වෙන විට ඒ ගැන විශේෂයෙන්........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2019 අවුරුද්ද ලබන විටම එය මැතිවරණ වසරක් බව ප්‍රකාශයට........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මගේ දුක......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපේ රටේ මේ දිනවල පවතින ලොකුම ප්‍රශ්නය කුමක්දැයි විමසුවොත්........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔය කතාව පිටුපස්සේ චන්ද්‍රිකා .......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දුම් අල්ල අල්ල ඉන්නෙ..........
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දේශපාලන පොරපිටියේ එකදිගට පෙරළී ගිය බාල්දිවලට.......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මට දෙපැත්තෙන්ම......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2018 වසර තව පැය 48කින් අවසන්........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:43
ආණ්ඩුවක් ඇතුළේ කැරැල්ලක් ගහන එක පහසු නැත........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි වැරදි වැඩ කළානම්.............
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාව අැතුළට.......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් ආණ්ඩුවේ 28 දෙනකුගෙන් යුත් ඇමැති මණ්ඩලය.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසය ගැන ඉදිරියේදී පොතක්.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පැන්නොත් මල්.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටම බලාගෙන සිටි තීන්දුව වශයෙන් බොහොමයක්.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරීම.........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30