2019 මාර්තු 26 වන අඟහරුවාදා
Irida Vigrahaya
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ හැඟීම්වලට........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කස ගැහුව........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විදුලිය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවට ඇත්තේ මහ අපලයකි.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහජන එක්සත් පෙරමුණේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඉකුත් සතියේ.......
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිතුමාට විධායක බලය...........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෛත්‍රීපාල මහත්තයා..........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බජට් එක පරද්දලා ආණ්ඩුව අතට ගන්න විපක්ෂයේ.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විශ්‍රාම ලබන පොලිස් නිලධාරීන්ට තවදුරටත් සේවා දිගු ලබානොදෙන.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විප්ලවේ සිනාවෙන්.......
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මිල සූත්‍රය හේතුවෙන් කිරිපිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 60කින්.......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලබන අප්‍රේල් මාසය......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සුපිරි අයවැයක්......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අයවැය ගැන දැන් කතා......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තය ජනාධිපතිකම.........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:30
“ජිනීවාවල පැවැත්වෙන එක්සත්......
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් රටට ඕනෑ මහ මැතිවරණයක්..........
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සෑහෙන කාලයක් පැරදි පැරදි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම........
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හවුල්කාර නායකයන් අතර ඉකුත්.......
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විධායකෙත් අහෝසි.......
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උද්ඝෝෂණ, විරෝධතා, පෙළපාළි අතින් කප්........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30