2019 අප්‍රේල් 21 වන ඉරිදා
GOසිප්
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල අලිපාටියේ පසුපෙළ මන්තිරිලා......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඈත පළාතකින් කවුන්සිලේට පත්වුණු කටකාර........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියෙ ලොකු පට්ටමක් දරණ හිටපු ඇමැති සයිස් ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් ඉන්නවා......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ තරුණ ලොක්කකුයි අත පාටියෙ ලොක්කකුයි........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටිය බේරගන්න කියලා එළියට බැස්ස පාටියේ.......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරට අලුතෙන් ආව ආණ්ඩුකාර තැන බුදුපිළිම පිහිටුවීම........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උතුරු සන්ධානෙ ලොක්කා තෛපොංගල්වලට පණිවුඩයක්........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විපස්සයෙ මහ පුටුව හිටපු ලොකු තැනට දෙන්න බැහැම......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවසක ආණ්ඩුකාර පට්ටම් අහිමිවුණු........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ආණ්ඩුකාරයෙක් වෙන එක ලොකු නම්බුවක්.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කාකිසූට් දෙපාර්තමේන්තුවෙ තරමක් ඉහළ නිලතල.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියට පාත්වුණු අලුත් ලියන මහත්තයා මේ දවස්වල........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත බේරගන්න කියලා රටේ ලොක්කට.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ එක්තරා වතුකර පක්ෂයක.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ ලොකුම දේශපාලන පවුලක රජ මඟුල් තුනක්.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කවුන්සිලේ ඉන්න මැති ඇමැතිල අතරින් මේ දවස්වල........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියෙ ලොක්කෙක්, ලොක්කෙක් කිව්වට තරුණපහේ........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ එක්තරා අමාත්‍යංශයක බිස්නස් වැඩකට.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උඩරට පළාතට සම්බන්ධ ආණ්ඩුවෙ ඉන්න දේශපාලන.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් ආණ්ඩුවේ අලුත් වැය ශීර්ෂය පසුගිය මාසේ අන්‍තිම.......
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30