2018 සැප්තැම්බර් 24 වන සඳුදා
GOසිප්
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රටට රැකවරණය ලබාදෙන එක්තරා බලවත් තැනක.......
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ අපි කියන්නෙ ලංකාවෙ ලොකුම අධිකාරියක් ගැනයි......
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනපති තරගය පේනතෙක් මානෙක නැතත් දැන් ඉඳලම.......
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මැණික් පුරේ අලිපාටියේ අලි පැටියෙක් එක්ක නීතියට.......
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
16 දෙනාගෙ කණ්ඩායමේ ඉන්න බලයට.......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
“මම නැත්නම් ලංකාවෙ ක්‍රිකට් නැහැ”.......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුව ගැන නිතරම අර්බුදකාරී කතා කියන.......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය කාලයේ රටේ ඉහළම තැනක් එක්ක විදෙස්.......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මැංගුස් හැදෙන පළතෙන් බිහිවුණ ඒකාබද්දෙ.......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්දෙ පට්ටම්ධාරී උඩරට පළාතෙ......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බැඳුම්කරේ නිසා පසුගියදා ඇමැති පට්ටමට තට්ටුවුණ......
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ලංකාවෙ ඉන්න ප්‍රබල රටවල් දෙකක තානාපති.......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නම කියනකොට “සඳ” මතක්වෙන ආණ්ඩුවෙ.......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ලොකු තැන පසුගියදාක ඈත පළාතක පන්සලක තිබුණ......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙ සායම යවන්න වැඩකරපු මන්තිරි සයිස් මහත්තයෙක් ඉන්නව......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
16 දෙනාගෙ කණ්ඩායමේ හිටපු ලොකුම කතාකාරයා.......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්දෙ මුදුන් මුලක් වගේ ඉන්න හිටපු ලොකු තැනටත්.......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අපි මේ කියන්නෙ කාකිසූට් අඳින ලොක්කෙක් ගැන......
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලිපාටියේ නළු අලි පැටියගේ දුරකතන.......
 2018 ජුලි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙච්චර කල් අත පාටියෙන් ඉවත් වෙලා 16 දෙනා එක්ක.......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00