2019 පෙබරවාරි 18 වන සඳුදා
GOසිප්
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සමහර වෙලාවට ගොවි ජනතාවට කරුමයක් වුණු කෘෂිකරුමෙ.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල හැම නායකයටම නිතර එකම එක්කෙනෙක්ගෙන්.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දේශපාලනයෙන් සමුගන්නවා කියන අනුරපුරේ......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒකාබද්දෙට සම්බන්ධ දේශපාලන ලොක්කෙක්.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකු තැනගේ ආරාධනාවෙන් අලි පාටියේ ලොකු ලොක්කො.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියේ කවුන්සිලේට ආපු 23 දෙනාගෙ කණ්ඩායමේ.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විපක්ෂයේ ඉහළම පට්ටමක් දරන වියපත් දේශපාලුවෙක්.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවසක ආණ්ඩුවෙ කටකාර ඇමැති කෙනෙක් රාජකාරි වැඩකට.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ආරස්සාව ගැන ඇතිවෙලා තියන ප්‍රශ්න කතා කරන්න ජාතික.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ බලවත් පවුලක ව්‍යාපාරික සහෝදරයෙක් උඩරට.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටිය සංවිධානෙ කරලා තිබුණ නුවර විරෝධතාවට........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය ආණ්ඩුවෙ අනුග්‍රහයෙන් රටේ ඉහළම දෙපාර්තමේන්තුවක.........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ කවුන්සිල් කස්ටියගෙ රැස්වීමේදී කටකාරයෙක්.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උඩරට පළාතෙ බලවත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන එක්තරා පාටියක.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පහුගිය දවසක පොහොට්ටුවේ ලොක්කව හම්බවෙන්න.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේක කුණු ටෙන්ඩරේකට සම්බන්ධ කතාවක්. ලංකාවෙ ප්‍රබලම.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ ඉහළම පට්ටමක් දරන මේ දවස්වල හොඳ ප්‍රසිද්ධියක්......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් ආණ්ඩුවට අලි පාටියෙන් ඇත්තු අදින වැඩේ ටිකක් ලීක්.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විපක්ෂයේ ඉන්න එක්තරා පක්ෂයක මන්ත්‍රීල කස්ටියක්.......
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ සමහරු මේ දවස්වල මහ ඡන්දයකට........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30