2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා
GOසිප්
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:30
මෙච්චර කල් මීපුරේ අලි පාටියේ සංවිධායකයි, පොහොට්ටුවේ.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ක්‍රිකට් සටන රත්වීගෙන එනකොට සමහරු අපූරු සෙල්ලම් පටන්.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවෙ එක්තරා බරපතළ වැඩකටයුතු කෙරෙන අමාත්‍යාංශයකින්........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවස්වල පළාත් ආණ්ඩුකාර පට්ටම්වලට.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකු මහත්තය ඉදිරි මහ පුටු ඡන්දෙදි අත පාටියෙන්.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවස්වල රේගුවෙ කළ වැඩේට නොදෙවැනි.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වතුකරේ සෑහෙන ඡන්ද හයියක් තියෙන ක්‍රිෂ්ණව ආණ්ඩුවෙ.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නිදහස් දවසේ හැන්දෑ බාගේ කොළඹ කිට්ටුව ගෙදරක.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කාකි සූට් දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානෙ කරපු ලොකුම.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ පසුපෙළ අරගල කරන කස්ටියට රටේ.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආයෙමත් ජාතික ආණ්ඩු කතාව නැගලම යනව.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දියවන්නා කවුන්සිලේ ඉන්න වීකන්ද තරුණ.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොකු මහත්තය ළඟදි පත්කරපු ආණ්ඩුකාර......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙස්-විදෙස් ගමං බිමං වැඩ ගැන බලන්න......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අතපාටිය බේරගන්න කියලා ආපු සංවිධායක සැට්........
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ පසුපෙළ කස්ටිය මේ දවස්වල එයාලට.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය දවසක හිටපු ලොකු තැන හම්බුවෙන්න ලංකාවෙ.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල උතුරේ වීරයෙක් වගේ ඉන්න.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක නවාතැන් අරන්......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා හිටපු ලොකු තැන විපස්ස කන්තෝරුවෙ.......
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30