2019 දෙසැම්බර් 09 වන සඳුදා
GOසිප්
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හිටපු ලොකු තැනට සේවය කළ රාජකීය දෛවඥයා...
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කොත්මලේ පැත්තෙ සංචාරයකට ආපු.........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වතුකරේ ලොක්කො ගණනාවක් අවුලෙන් අවුලට.........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මුලදී හංසයට උනන්දුවෙන් බැහැලා වැඩකරපු තුන්හතර........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටියේ හයිය මට තමයි තියෙන්නේ කියලා බලය.......
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය සති කිහිපය තුළ සුළුජාතික ඇමැති ගොල්ල..........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අතපාටියෙ එක්තරා හිටපු ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක් ඉන්නවා.....
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අනුරාගයේ මුල්පොත නිතරම කියවන කොළඹට කිට්ටු........
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පක්ෂ මාරු ගැන කතාවෙද්දී පසුගිය සති කිහිපය තිස්සේම.......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවෙ ලොකුතැන හම්බුවෙන්න එක්තරා ටයි කෝට් පොරක් ආවා......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ රටේ ලොකුම දේශපාලන පවුලක තිරය පිටුපස.......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියේ පුංචි දාසට සපෝට් අය අඩියක් ගාණේ.......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අත පාටිය බේරගන්න හදන ලොකු නෝනා ඇතුළු පිරිස.......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උඩරට පළාතෙ ලොකුම රෝහලක තත්ත්වය උසස් කරන්න........
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රජරට පළාතෙ එක්තරා දෛවඥයෙක් පසුගිය......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ආණ්ඩුවේ ලොකු තැනට උපදෙස් දෙමින් රටේ.......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදාක රටේ දෙවැනි මහත්තයා හෙවත් අලි පාටියේ.......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එක්තරා ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක් තමන් විසින් පසුගිය.......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නෙළුම් මලක් අතින් අරන් පුලතිසිපුරේ පැත්තෙ දේශපාලන.......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහපුටුවට තරග වදින රතු සහෝදරවරු මේ දවස්වල........
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30