2018 සැප්තැම්බර් 24 වන සඳුදා
GOසිප්
 2018 ජුනි 22 වන සිකුරාදා, ප.ව. 05:47
අතපාටියෙ වගේම ආණ්ඩුවෙත් ලොකු පුටුවෙ.......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දියවන්නා කවුන්සිල් ලොබියෙ උප ඇමැති සංශෝධනේ........
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දියවන්නා කවුන්සිලේ මැම්බර් නෝනලගෙ.......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
උතුරු සන්ධානෙ රැඩිකල් මන්තිරි සයිස් මහත්තයෙක්......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
16 දෙනාගෙ කණ්ඩායම ගැන පොහොට්ටු කස්ටිය.......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අත පාටියෙ ජාතික සංවිධායක පට්ටමට වගකියන රජරට දුමීට 16.......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
උප ඇමැතිකම් රාජ්‍ය මට්ටමේ ඇමැතිකම් දෙන්න අලි.......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලි පාටියෙ කැරලිකාර පසුපෙළට පහුගිය දවසක......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සන්ධානයේ පක්ෂ නායකයෝ ටික පහුගිය දවසක රටේ මහ තැන.......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ලොකු තැන පසුගියදාක පක්ෂයෙ කස්ටියගෙ.......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
16 දෙනාගේ කණ්ඩායම මේ පාර උඩරට පැත්තෙ........
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පහුගිය දවසක ආණ්ඩුවෙ ඉන්න සුළු පක්ෂ ලොක්කෙක්.......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දකුණෙ වගේම උතුරෙත් දේශපාලන ගෝරි පටන් අරන්.......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අත පාටිය නියෝජනේ කරන මිණිපුරේ පැත්තෙන්.......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ එක්තරා දෙපාර්තමේන්තුවක......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අලුතින් අමාත්‍යංශ මාරුවෙච්ච ඇමැතිතුමෙක්.......
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවෙ ඉන්න එක්තරා කටකාර ඇමැතිතුමෙක් පසුගිය.......
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දවසක හිටපු ලොකු තැන ගම්පහ පැත්තෙ.......
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු රෙජීමය පන්නල යහපාලනේ ගේන්න ඇපවෙලා.......
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ළඟදි දවසක ආණ්ඩුවෙ අලි පාටියෙ ඉන්න.......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00